Real Milk Power Milkshake Frappe – French Vanilla - Mishry